بخش انرژی - قسمت هشتم (منابع انرژی تجدید پذیر - بخش اول: انرژی خورشیدی)

بخش انرژی - قسمت هشتم (منابع انرژی تجدید پذیر - بخش اول: انرژی خورشیدی)

بخش انرژی - قسمت هشتم (منابع انرژی تجدید پذیر - بخش اول: انرژی خورشیدی)
a radical new sharing economy اقتصاد مشارکتی افراطی جدید

a radical new sharing economy اقتصاد مشارکتی افراطی جدید

اقتصاد جهانی در بحران است. فرسایش نمایی منابع طبیعی، کاهش بهره وری، رشد آهسته، افزایش بیکاری و نابرابری شدید، ما را مجبور می کند تا در مدل های اقتصادی خود تج...
ورق استیل در تولید انرژی تجدید پذیر

ورق استیل در تولید انرژی تجدید پذیر

ورق استیل در تولید انرژی تجدید پذیر