مراسم ختم و ترحیم همراه با موسیقی پاپ

مراسم ختم و ترحیم همراه با موسیقی پاپ

مراسم ختم و ترحیم همراه با موسیقی پاپ
مداح بهشت زهرا / مداح برای ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح بهشت زهرا / مداح برای ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح بهشت زهرا / مداح برای ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مداحی و نی سبک جدید بهشت زهرا ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداحی و نی سبک جدید بهشت زهرا ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداحی و نی سبک جدید بهشت زهرا ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مداحی و نی ختم و ترحیم بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداحی و نی ختم و ترحیم بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداحی و نی ختم و ترحیم بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
دکلمه خوانی سوزناک همراه نی بهشت زهرا ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

دکلمه خوانی سوزناک همراه نی بهشت زهرا ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

دکلمه خوانی سوزناک همراه نی بهشت زهرا ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مداح با نی برای مراسم ترحیم بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح با نی برای مراسم ترحیم بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح با نی برای مراسم ترحیم بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
اجرای گروه موسیقی ،ترحیم عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای گروه موسیقی ،ترحیم عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای گروه موسیقی ،ترحیم عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
اجرای مداحی وترحیم عرفانی با نی ودف ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای مداحی وترحیم عرفانی با نی ودف ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای مداحی وترحیم عرفانی با نی ودف ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
مداحی با نی نوازی دربهشت زهرا ،۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ترحیم عرفانی

مداحی با نی نوازی دربهشت زهرا ،۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ترحیم عرفانی

مداحی با نی نوازی دربهشت زهرا ،۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ترحیم عرفانی
مداحی گیلکی بانی نوازی درمنزل ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ترحیم عرفانی

مداحی گیلکی بانی نوازی درمنزل ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ترحیم عرفانی

مداحی گیلکی بانی نوازی درمنزل ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ترحیم عرفانی
مداحی ختم با نی و دف اجرای ترحیم عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداحی ختم با نی و دف اجرای ترحیم عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای ختم عرفانی با نوازنده نی و دف در تهران .. ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷
نی نوازی و مداح ختم در تهران اجرای خواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

نی نوازی و مداح ختم در تهران اجرای خواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

نی نوازی و مداح ختم در تهران اجرای خواننده ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
مداح ختم با نی زن در بهشت زهرا تهران ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداح ختم با نی زن در بهشت زهرا تهران ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداح ختم با نی زن در بهشت زهرا تهران ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
مداحی عرفانی با نی و دف/ترحیم لاکچری09124466550

مداحی عرفانی با نی و دف/ترحیم لاکچری09124466550

مداحی عرفانی با نی و دف/ترحیم لاکچری09124466550
مداحی عرفانی با نی و دف_ترحیم لاکچری09124466550

مداحی عرفانی با نی و دف_ترحیم لاکچری09124466550

مداحی عرفانی با نی و دف_ترحیم لاکچری09124466550
مداحی عرفانی با دف و نی_ترحیم لاکچری09124466550

مداحی عرفانی با دف و نی_ترحیم لاکچری09124466550

مداحی عرفانی با دف و نی_ترحیم لاکچری09124466550
ترحیم عرفانی نی دف ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ مداحی با نی و دف ، مداحی با فلوت

ترحیم عرفانی نی دف ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ مداحی با نی و دف ، مداحی با فلوت

ترحیم عرفانی نی دف ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ مداحی با نی و دف ، مداحی با فلوت
ترحیم عرفانی با گروه سنتی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ مجری مجالس ختم و ترحیم و یادبود

ترحیم عرفانی با گروه سنتی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ مجری مجالس ختم و ترحیم و یادبود

ترحیم عرفانی با گروه سنتی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ مجری مجالس ختم و ترحیم و یادبود
مداحی بهشت زهرا اکو مداح برای ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداحی بهشت زهرا اکو مداح برای ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداحی بهشت زهرا اکو مداح برای ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
اجرای مراسم ختم و تشریفات بهشت زهرا و مداح و نی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

اجرای مراسم ختم و تشریفات بهشت زهرا و مداح و نی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

اجرای مراسم ختم و تشریفات بهشت زهرا و مداح و نی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مداح بهشت زهرا و نی و خواننده بهشت زهرا

مداح بهشت زهرا و نی و خواننده بهشت زهرا

مداح بهشت زهرا و نی و خواننده بهشت زهرا
مداح بهشت زهرا مداحی سوزناک ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح بهشت زهرا مداحی سوزناک ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح بهشت زهرا مداحی سوزناک ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مداح برای مراسم ترحیم مداحی با نی بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح برای مراسم ترحیم مداحی با نی بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح برای مراسم ترحیم مداحی با نی بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
دشتی خوانی سوزناک و نی نوازی برای ترحیم گروه عرفانی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

دشتی خوانی سوزناک و نی نوازی برای ترحیم گروه عرفانی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

دشتی خوانی سوزناک و نی نوازی برای ترحیم گروه عرفانی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مداح بهشت زهرا سبک جدید ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح بهشت زهرا سبک جدید ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح بهشت زهرا سبک جدید ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
اجرای پلی بک مراسم ترحیم و سوگواری بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

اجرای پلی بک مراسم ترحیم و سوگواری بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

اجرای پلی بک مراسم ترحیم و سوگواری بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
دشتی خوانی سوزناک و نی بهشت زهرا برای ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

دشتی خوانی سوزناک و نی بهشت زهرا برای ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

دشتی خوانی سوزناک و نی بهشت زهرا برای ختم و ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
اجرای ترحیم عرفانی ،با نی ودف وسنتور وخوانندگی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای ترحیم عرفانی ،با نی ودف وسنتور وخوانندگی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای ترحیم عرفانی ،با نی ودف وسنتور وخوانندگی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
مداحی با نی نوازی در بهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداحی با نی نوازی در بهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداحی با نی نوازی در بهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
دشتی غمگین/9125729113

دشتی غمگین/9125729113

دشتی غمگین/9125729113
دشتی غمگین/0912572911

دشتی غمگین/0912572911

دشتی غمگین/0912572911
دشتی غمگین/0912579113

دشتی غمگین/0912579113

دشتی غمگین/0912579113
دشتی غمگین/091257299113

دشتی غمگین/091257299113

دشتی غمگین/091257299113
گروه موسیقی جهت مراسم ترحیم

گروه موسیقی جهت مراسم ترحیم

گروه موسیقی جهت مراسم ترحیم
اجرای مراسم ختم با نی نوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای مراسم ختم با نی نوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای مراسم ختم با نی نوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
مداحی گیلکی ،مداح با نینوازی ،شمالی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداحی گیلکی ،مداح با نینوازی ،شمالی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداحی گیلکی ،مداح با نینوازی ،شمالی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
مداحی ،مداح با نی نوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداحی ،مداح با نی نوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

مداحی ،مداح با نی نوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
گروه موسیقی سنتی حرفه ای در جشنها و عروسی و مراسم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

گروه موسیقی سنتی حرفه ای در جشنها و عروسی و مراسم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

گروه موسیقی سنتی حرفه ای در جشنها و عروسی و مراسم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
گروه عرفانی ترحیم و دشتی خوانی سوزناک مادر برای ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

گروه عرفانی ترحیم و دشتی خوانی سوزناک مادر برای ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

گروه عرفانی ترحیم و دشتی خوانی سوزناک مادر برای ختم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مراسم ختم بهشت زهرا / مداح و نی بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مراسم ختم بهشت زهرا / مداح و نی بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مراسم ختم بهشت زهرا / مداح و نی بهشت زهرا ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مداح بهشت زهرا اکو مداح برای ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح بهشت زهرا اکو مداح برای ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح بهشت زهرا اکو مداح برای ترحیم ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
گروه موسیقی برای مراسم ختم دف و نی و خواننده ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

گروه موسیقی برای مراسم ختم دف و نی و خواننده ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

گروه موسیقی برای مراسم ختم دف و نی و خواننده ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
مداح برای ترحیم اکو مداح بهشت زهرا نی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح برای ترحیم اکو مداح بهشت زهرا نی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶

مداح برای ترحیم اکو مداح بهشت زهرا نی ۰۹۱۲۷۹۹۵۸۸۶
ترحیم عرفانی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ نی دف تار ، مجری مجالس ختم

ترحیم عرفانی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ نی دف تار ، مجری مجالس ختم

ترحیم عرفانی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ نی دف تار ، مجری مجالس ختم
ترحیم عرفانی نی دف تار | مجری مراسم ترحیم ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰

ترحیم عرفانی نی دف تار | مجری مراسم ترحیم ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰

ترحیم عرفانی نی دف تار | مجری مراسم ترحیم ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰
ترحیم عرفانی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ نی دف تار ، مداحی عرفانی

ترحیم عرفانی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ نی دف تار ، مداحی عرفانی

ترحیم عرفانی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰ نی دف تار ، مداحی عرفانی
اجرای مراسم ختم با نی نوازی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ،ترحیم عرفانی

اجرای مراسم ختم با نی نوازی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ،ترحیم عرفانی

اجرای مراسم ختم با نی نوازی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور ،ترحیم عرفانی
اجرای مداحی با نینوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای مداحی با نینوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور

اجرای مداحی با نینوازی دربهشت زهرا ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور