فیلم مصاحبه دکتر شیرین شمس در شبکه آموزش

فیلم مصاحبه دکتر شیرین شمس در شبکه آموزش

فیلم مصاحبه دکتر شیرین شمس در شبکه آموزش
آموزش دانلود شاد جدید | بروزرسانی شاد جدید

آموزش دانلود شاد جدید | بروزرسانی شاد جدید

آموزش دانلود شاد جدید | بروزرسانی شاد جدید
سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز شاد

سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز شاد

سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه آموزشی دانش آموز شاد
فیلم کامل برنامه به وقت ایران - 1400/06/16

فیلم کامل برنامه به وقت ایران - 1400/06/16

برنامه به وقت ایران، شبکه آموزش با موضوع آیین نامه اجرایی جدید مدارس 1400/06/16 #دکتر_مهرداد_ویسکرمی #مهرداد_ویسکرمی
ایمان سرورپور | شبکه آموزش

ایمان سرورپور | شبکه آموزش

ایمان سرورپور | شبکه آموزش
پست 72. پخش زنده ادامه مرور فصل 5(قسمت دوم) .ریاضی سوم

پست 72. پخش زنده ادامه مرور فصل 5(قسمت دوم) .ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 68. فصل 5. مساحت مربع و مستطیل. صفحه 93 ریاضی سوم دبستان

پست 68. فصل 5. مساحت مربع و مستطیل. صفحه 93 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 69. حل تمرینهای مرور فصل 5. صفحه 94 الی 96 ریاضی سوم

پست 69. حل تمرینهای مرور فصل 5. صفحه 94 الی 96 ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 70. نمونه سولات تکمیلی فصل 5 ریاضی سوم

پست 70. نمونه سولات تکمیلی فصل 5 ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 71. پخش زنده. مرور فصل 5.قسمت اول. ریاضی سوم

پست 71. پخش زنده. مرور فصل 5.قسمت اول. ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 62. فصل 4. معرفی انواع خط. صفحه 82 الی 84 ریاضی سوم دبستان

پست 62. فصل 4. معرفی انواع خط. صفحه 82 الی 84 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 63. فصل 5. حل فعالیت پست 61 و 62( فعالیت 6 و 9 بهمن مدرسه تلویزیونی ایران)

پست 63. فصل 5. حل فعالیت پست 61 و 62( فعالیت 6 و 9 بهمن مدرسه تلویزیونی ایران)

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 59. فصل 4. تقسیم(قسمت دوم). صفحه 74 و 75 ریضی سوم دبستان

پست 59. فصل 4. تقسیم(قسمت دوم). صفحه 74 و 75 ریضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 60. حل تمرینهای مرور فصل 4. صفحه 76 الی 78 ریاضی سوم دبستان

پست 60. حل تمرینهای مرور فصل 4. صفحه 76 الی 78 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 61. شروع فصل 5. حل مسئله(زیرمسئله). صفحه 79 الی 81 ریاضی سوم دبستان

پست 61. شروع فصل 5. حل مسئله(زیرمسئله). صفحه 79 الی 81 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 57. فصل 4. بازی های ضرب. قسمت دوم. ریاضی سوم دبستان

پست 57. فصل 4. بازی های ضرب. قسمت دوم. ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 58. فصل 4. تقسیم(قسمت اول) . صفحه 73 و 74 ریاضی سوم دبستان

پست 58. فصل 4. تقسیم(قسمت اول) . صفحه 73 و 74 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 53. فصل 4. ضرب در حل مسئله صفحه 69 ریاضی سوم

پست 53. فصل 4. ضرب در حل مسئله صفحه 69 ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 54. فصل 4. حل فعالیت پست 52 و 53(فعالیت 8 و 11 دی مدرسه تلویزیونی)

پست 54. فصل 4. حل فعالیت پست 52 و 53(فعالیت 8 و 11 دی مدرسه تلویزیونی)

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 55. فصل 4. خاصیت جابجایی ضرب. صفحه 70 ریاضی سوم

پست 55. فصل 4. خاصیت جابجایی ضرب. صفحه 70 ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 56.فصل4. خاصیت پخشی ضرب. صفحه 71 و 72 ریاضی سوم دبستان

پست 56.فصل4. خاصیت پخشی ضرب. صفحه 71 و 72 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 51. فصل 4.بازی های ضرب. قسمت اول

پست 51. فصل 4.بازی های ضرب. قسمت اول

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 52. فصل 4. ضرب عددهای یک رقمی. صفحه 67 و 68 ریاضی سوم دبستان

پست 52. فصل 4. ضرب عددهای یک رقمی. صفحه 67 و 68 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 46. فصل 3. مکمل تدریس. تساوی کسرها. ریاضی سوم دبستان

پست 46. فصل 3. مکمل تدریس. تساوی کسرها. ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 47.فصل 3.فیلم مکمل تدریس. مقایسه کسرها ریاضی سوم

پست 47.فصل 3.فیلم مکمل تدریس. مقایسه کسرها ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 48. فصل 3. مکمل تدریس.دست ورزی و بازی تساوی کسرها

پست 48. فصل 3. مکمل تدریس.دست ورزی و بازی تساوی کسرها

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 49. شروع فصل 4. حل مسئله(نمادین سازی). صفحه 61 الی 63 ریاضی سوم

پست 49. شروع فصل 4. حل مسئله(نمادین سازی). صفحه 61 الی 63 ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 50. فصل 4. ضرب. صفحه 64 الی 66. ریاضی پایه سوم

پست 50. فصل 4. ضرب. صفحه 64 الی 66. ریاضی پایه سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 37.فصل 3. دایره وزاویه. صفحه 499 الی 57. ریاضی پایه سوم

پست 37.فصل 3. دایره وزاویه. صفحه 499 الی 57. ریاضی پایه سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 38. فصل 3. تساوی کسرها. صفحه 52 الی 54 ریاضی سوم دبستان

پست 38. فصل 3. تساوی کسرها. صفحه 52 الی 54 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 39. فصل 3. ریاضی و زندگی. کاربرد کسرها در زندگی

پست 39. فصل 3. ریاضی و زندگی. کاربرد کسرها در زندگی

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 40. فصل 3. مقایسه کسرها. صفحه 55 الی 57 ریاضی سوم دبستان

پست 40. فصل 3. مقایسه کسرها. صفحه 55 الی 57 ریاضی سوم دبستان

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 41. حل تمرینهای مرور فصل 3. صفحه 58 الی 60 ریاضی سوم

پست 41. حل تمرینهای مرور فصل 3. صفحه 58 الی 60 ریاضی سوم

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 35. فصل 3. کاربرد کسر در اندازه گیری(قسمت دوم). صفحه 50 و51

پست 35. فصل 3. کاربرد کسر در اندازه گیری(قسمت دوم). صفحه 50 و51

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 36. فصل 3. مکمل تدریس.دست ورزی کسر روی ساعت

پست 36. فصل 3. مکمل تدریس.دست ورزی کسر روی ساعت

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 34. فصل 3. کاربرد کسر در اندازه گیری(قسمت اول). صفحه 49 و 51

پست 34. فصل 3. کاربرد کسر در اندازه گیری(قسمت اول). صفحه 49 و 51

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 33. فصل 3. فیلم مکمل تدریس. کسرهای اسم دار ریاضی سوم ابتدایی

پست 33. فصل 3. فیلم مکمل تدریس. کسرهای اسم دار ریاضی سوم ابتدایی

ریاضی سوم ابتدایی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
پست 29. حل تمرینهای مرور فصل 2 ریاضی سوم دبستان

پست 29. حل تمرینهای مرور فصل 2 ریاضی سوم دبستان

پست 29. حل تمرینهای مرور فصل 2 ریاضی سوم دبستان
پست 25. فصل 2. واحدهای اندازه گیری طول ریاضی سوم دبستان

پست 25. فصل 2. واحدهای اندازه گیری طول ریاضی سوم دبستان

پست 25. فصل 2. واحدهای اندازه گیری طول ریاضی سوم دبستان
پست 23. فصل 2. ارزش پول. صفحه 35 و 36

پست 23. فصل 2. ارزش پول. صفحه 35 و 36

پست 23. فصل 2. ارزش پول. صفحه 35 و 36
پست 17. فصل 2.معرفی عدد هزار.صفحه 28 ریاضی سوم

پست 17. فصل 2.معرفی عدد هزار.صفحه 28 ریاضی سوم

آموزش ریاضی با بازی و دست ورزی. شبکه آموزش.مدرسه تلویزیونی ایران
حل تمرینهای مرور فصل 1 ریاضی سوم. صفحه 22 الی 24

حل تمرینهای مرور فصل 1 ریاضی سوم. صفحه 22 الی 24

حل تمرینهای مرور فصل 1 ریاضی سوم. صفحه 22 الی 24
تمرینهای مرور فصل 1.صفحه 22 الی 24

تمرینهای مرور فصل 1.صفحه 22 الی 24

تمرینهای مرور فصل 1.صفحه 22 الی 24
پست 13. تمام مفاهیم مربوط به مکعب از فصل اول ریاضی سوم دبستان

پست 13. تمام مفاهیم مربوط به مکعب از فصل اول ریاضی سوم دبستان

شبکه آموزش.ریاضی سوم دبستان.مدرسه تلویزیونی ایران. زهرا قباخلو
پست 14. الگوهای متقارن. صفحه 19 الی 21 ریاضی سوم دبستان

پست 14. الگوهای متقارن. صفحه 19 الی 21 ریاضی سوم دبستان

آموزش ریاضی با دست ورزی و بازی. زهراقباخلو.شبکه آموزش
پست 15. معرفی 11 گسترده مکعب . سایت جئوجبرا

پست 15. معرفی 11 گسترده مکعب . سایت جئوجبرا

آموزش ریاضی سوم با بازی و دست ورزی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش
ماشین های ورودی خروجی. صفحه 13 الی 15 ریاضی سوم

ماشین های ورودی خروجی. صفحه 13 الی 15 ریاضی سوم

آموزش ریاضی سوم با دست ورزی و بازی.شبکه آموزش. مدرسه تلویزیونی ایران
ساعت در بعدازظهر.ریاضی سوم دبستان. صفحه 16 الی 18

ساعت در بعدازظهر.ریاضی سوم دبستان. صفحه 16 الی 18

آموزش ریاضی با دست ورزی و بازی. زهرا قباخلو. شبکه آموزش.ریاضی سوم دبستان.